Wizja zespołu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Staramy się być placówką:

- tworzącą atmosferę wzajemnej akceptacji, szacunku i zaufania;

- promującą taką organizację pracy i dobór środków wychowawczych, które sprawią, że dziecko czuje się w niej dobrze, darzone jest sympatią i otoczone opieką wszystkich pracowników;

- pomagającą wychowankom w pokonywaniu barier życiowych spowodowanych przewlekłą chorobą i długotrwałym procesem leczenia;

- zaangażowaną w aktywizujące metody nauki, zabawy i pracy;

- pozwalającą każdemu dziecku odnieść sukces, wykorzystać to, co w jego osobowości jest najlepsze i najcenniejsze;

- stwarzającą dziecku, poprzez odpowiednią organizację pracy i dobór kadry pedagogicznej, warunki bezstresowej pracy, zgodnie z jego stanem zdrowia, możliwościami wysiłkowymi, wiekiem, zainteresowaniami;

- otwartą - przyjmującą wszelkie innowacje w nauczaniu i wychowaniu, chętną do współpracy z tymi, którzy chcą pomóc w realizacji programu edukacyjnego i wychowawczego poprzez wsparcie bezpośrednie i finansowe.